Ett medlemsägt fibernät i bygden
 
 

Start

Nyhetsbrev Fiberprojektet Frågor & Svar

Styrelsen

Bli Medlem Avtal Länkar
 
 

FIBERPROJEKTET

 

Frågor från medlemmar

 
Vem eller vart vänder jag mig till för återställning av mark, skadade marker och fastigheter?
Återställning av vägar mm kommer att ske efter att projektet är klart.

All kontakt angående återställning och skadeståndskrav ställs till
MSB Byafiber på sekreterare@msbbyafiber.se.

 
Finns det reglerat i avtalet om vite/skadestånd när Fibergruppen inte gjort sitt jobb?
Avtalet med totalentreprenören Fibergruppen innehåller text som reglerar ovanstående fråga.
Mer än så kan MSBs styrelse inte säga i dagsläget.
 
Angående censur på Facebook och borttagning av medlemmars kommentarer:
Styrelsen är ansvarig för innehållet i MSBs facebookgrupp och eftersom föreningen har en affärsuppgörelse med totalentreprenören Fibergruppen
så kan styrelsen inte godkänna och stå bakom en del av inläggen som inte är bekräftad fakta.
Därför har gruppen tillsvidare stängts för inlägg och kommentarer så att
styrelsen kan fortsätta att delge medlemmarna fakta allt eftersom något nytt finns att delges.
 
Hur går jag tillväga om jag vill gå ur föreningen och få tillbaka min insats?
Utträde ut föreningen styrs enligt lagen om ekonomiska föreningar.
 
Utträde ur föreningen ska ske skriftligen, med bevittnad namnteckning och
gäller då från det årsskifte som slutar näst efter en (1) månad från uppsägningen.
Återbetalningen av inbetald insats sker därefter enligt följande:
Beloppet får inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar
av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången, alltså årsskiftet enligt ovan.
Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.
 
När kommer bygget att starta?
Besked om bidrag har fortfarande inte kommit från Länsstyrelsen.
MSB väntar alla med spänning på det beskedet.

MSB har nu fått besked från Länsstyrelsen att föreningen får bidrag för att anlägga fibernät i området.
Projektet är påbörjat och grävning pågår för fullt.

 
Kan jag som fastighetsägare redan nu få lägga ner slang själv på min tomt?
Nej det går inte eftersom hela projektet ska skötas av Fibergruppen
och i totalentreprenaden ingår att de gräver ända fram till huset och installerar utrustningen.
Det ingår också i garantin som kommer att gälla.
 
Kan jag som fastighetsägare använda rotavdrag på min anslutning?

Pengarna som betalas in till föreningen för anslutningen är en insats i föreningen,
inte en avgift. Därför går det ej att göra rotavdrag på summan.

 
Hur noggrant återställs efter grävning på tomten?
Det görs en grovåterställning, dvs schaktet fylls igen så snyggt det går,
om plattor eller stenar behöver flyttas återställs inte det.
 

Hur kommer marken att återställas efter grävningen?

På jordbruks- och skogsmark ska ledningen/samläggningen förläggas
så att normalt brukande av jord kan bedrivas,
och så att skogsbruk inte onödigtvis försvåras t.ex. bör matjord och alv separeras och
återföras på ett tillfredsställande sätt.
Skador som ledningsägaren förorsakar då ledningen anläggs eller
underhålls ska skyndsamt åtgärdas eller ersättas av denne.

Ledningsägaren ska vid behov kostnadsfritt utmärka ledningens sträckning på marken.

 

Vad gäller om det blir någon skada vid grävning på tomten?

Vid skada går fastighetsägarens egna hemförsäkring in och täcker det som hänt.
Vid ytterligare anspråk får fastighetsägaren vända sig till företaget som orsakade skadan.

 

Är det klart hur mycket det kommer att kosta att ansluta sig?

Ja, föreningen har ett avtal med Fibergruppen om en totalentreprenad.
Varje hushåll betalar 17.500 kr och sedan tillkommer en byanätsavgift för drift och underhåll av nätet,
den kommer att vara ca 75 kr/månad.
Anslutningsavgiften gäller t.o.m 15 augusti 2016.
Efter det datumet kommer det att från göras en offert på vad det kommer att kosta.
Det kan alltså att bli dyrare att ansluta sig efter detta datum.